Hướng dẫn đường đến Khách sạn ATI Bái Tử Long

Đường  từ Ngã 3 chợ Cửa Ông về Khách sạn ATI Bái Tử Long Vân Đồn khoảng 16km.